Koopovereenkomst

Print versie: Koopovereenkomst

KOOPOVEREENKOMST (**)

De ondergetekenden:

1.

Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen ‘verkoper’:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

2.

Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen ‘koper’:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

In aanmerking nemende:

– dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven schnauzer (pup) en te kennen geeft deze te willen verkopen;

– dat koper deze schnauzer van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;

– dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Komen het volgende overeen:

1. Afstamming van de hond / omschrijving

Het betreft de schnauzer, geboren uit:

1.1. Vader a. naam vader: …………………………………………………………………………………………………….

geboortedatum vader: …………………………….

kleur vader: ………………………………………

b. tatoeage/chipnummer: …………………………… NHSB-nummer: …………………….

c. diploma’s/certificaten:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

d. exterieur kwalificaties:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Moeder

naam moeder: …………………………………………………………………………………………………….

geboortedatum moeder: …………………………….

kleur moeder: ………………………………………

b. tatoeage/chipnummer: …………………………… NHSB-nummer: …………………….

e. diploma’s/certificaten:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

f. exterieur kwalificaties:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

1.3.

Omschrijving van de Schnauzer (pup), verder te noemen ‘de hond’:

a. Geboortedatum: ……………………………………..

Geslacht: reu/teef

Kleur pup: ………….

b. nestregistratienummer: ……………………………….

tatoeage/chipnummer: ………………………………..

NHSB-nummer: ………………………………………

c. bijzondere kenmerken: ………………………………..

2. Koop/Levering/Risico:

2.1. Verkoper verkoopt de hiervoor sub 1.3. omschreven hond aan koper voor de koopsom van

€ ………………………..(zegge: …………………………………………………………… euro)

De koper voldoet bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst een bedrag van

€ ………………………..(zegge: …………………………………………………………… euro)

Het restantbedrag ad

€ ………………………..(zegge: …………………………………………………………… euro)

wordt door koper voldaan bij de aflevering van de hond.

2.2. De hond wordt op ………………… aan koper in eigendom overgedragen, op welke datum de hond op een nog nader tussen

partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald.

Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen datum, danwel een nader overeengekomen datum heeft opgehaald,

is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.

2.3. Tot de hiervoor sub 2.2. genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico.

Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van

de koopsom.

2.4. Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen *) uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft,

(eventueel gebrek/afwijking vermelden): …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………

De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van

deze overeenkomst verkeert.

2.5.Verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden (zoals inentingsbewijs, gezondheidsverklaringen/testsouderdieren, stamboom etc.)

aan koper ter hand stellen of -indien en voor zover deze nog niet in het bezit van verkoper zijn (zoals stamboom)- deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog

persoonlijk aan koper ter hand stellen, danwel aangetekend aan hem/haar toe zenden.

3. Gebruik/Gezondheid/Garanties

3.1 Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als:

huishond/ tentoonstellingshond/ ouderdier (fokkerij)/ jachthond. *)

3.2. Verkoper verklaart – op grond van de kwalificaties van de ouderdieren – de hond voor dit doel geschikt te achten,

maar voor het gebruik, anders dan op grond van gezondheidseisen, geen enkele garantie te kunnen geven.

Verkoper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van die extra kwalificaties.

3.3. Verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens over de hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten

die voor de koper van belang kunnen zijn.

3.4. Verkoper staat er voor in dat de in artikel 1 genoemde ouderdieren voldoen aan alle door de Nederlandse Schnauzer Club

voor ‘pupinfo’ vastgestelde gezondheidseisen. De daarop betrekking hebbende bewijsstukken zal verkoper bij aflevering van de hond, aan de koper ter hand stellen.

4. Gebreken/Ontbinding/Schadevergoeding/Risico-aansprakelijkheid

4.1.

Indien binnen tien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte,

gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan vermeld bij artikel 2.4.)

die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1. aangegeven,

dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking,

daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven.

De verkoper is in dat geval verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

4.2.

Indien zich bij de hond een erfelijk gebrek openbaart of een erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond vóórdat de hond de leeftijd van

zestien maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek kort na de koop (zoals hiervoor bedoeld in artikel 4.1.)

en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3.1. aangegeven blijvend ongeschikt maakt,

heeft koper de keus tussen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst,

dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na ontdekking van het gebrek,

bij aangetekend schrijven aan verkoper kenbaar te maken. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom,

onder eventuele aftrek van door verkoper betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/behandeling.

4.3.

Een hond is ongeschikt voor de fokkerij indien deze als ouderdier niet voldoet aan alle door de Nederlandse Schnauzer Club

voor ‘ Pupinfo’ vastgestelde gezondheidseisen, zoals deze gelden op het moment van ondertekening van de overeenkomst.

4.4.

Indien de koper aanspraak maakt op schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten van veterinair onderzoek en behandeling

(euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen.

De koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen aan te tonen

aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.

4.5.

De verplichting van verkoper tot betaling van schadevergoeding is een risicoaansprakelijkheid.

De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door de koper aan verkoper betaalde koopsom.

5. Verzorging van de hond/Opvolging instructies

5.1.

Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van verkoper te zullen opvolgen.

5.2.

Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor sub 5.1. genoemde verplichting,

dan kan dit voor verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen,

danwel reden zijn voor matiging van zijn schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 4.4. wanneer het geconstateerde gebrek (mede)

veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

6.

Toepasselijk recht/Geschillen/Afwijkende afspraken

6.1.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2.

Door ondertekening van deze overeenkomst verplichten partijen zich om alle geschillen over de uitleg van deze overeenkomst of de gevolgen daarvan,

voor zover deze niet in onderling overleg worden opgelost, in eerste instantie voor te leggen aan de Geschillencommissie van de Nederlandse Schnauzer Club

die door middel van bindend advies uitspraak zal doen.

6.3.

Voormelde geschillenregeling laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen om in spoedeisende gevallen een beroep op de gewone rechter te doen.

6.4.

Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend.

Plaats:

Datum:

Verkoper:

Koper: 1 ex. t.b.v. koper

1 ex t.b.v. verkoper

*) Doorhalen wat niet van toepassing is